La tekstoj sur unu paĝo

 La tekstoj de la unua albumo

1. AL NIA LINGVO

1.
Vi, bela lingvo Esperanto
En mi la penso jam ne mutas ;
Parolas sentoj en la kanto
Per kiu vin mi nun salutas (x2).
2.
Ho kie estas via lando ?
Demandas homoj, la respondo :
La lingvoland’ de Esperanto
Jam estas nia tuta mondo (x2).
3.
Al tuta mondo vi apartenas,
Al alto levas vi la homon,
Kaj kiu vin en koro tenas
De vi ricevas Belon, Bonon.
4.
En homan mondon venas amo,
Per nova sento, kor-muziko
Vi faras pacon el malamo,
Kaj fraton el malamiko
5.
Vi donas al mi Esperanto
Kulturon novan kaj laboron,
Sed kion donu mi lernanto?
Akceptu mian tutan koron!
NB: Poemo pri Esperanto « al nia lingvo » verkita de mond-fama verkisto en esperantujo Julio Baghy kaj muzikigita de Samideano Joel Muhire. Jes, ĉi tiu kanto estas farita en studio Zicho TV el Rutshuru, Demokratia Kongolando (D.R. Kongolando)!

2. ESPERANTO, ILO DE PACO

1.
En la mondon venis nova sento, lingvo interanacia por forneniigo de obstinaj interhomaj muroj, per Esperanto, ĉiuj ni estas fratoj, el tutmonda familio
Esperantujo.

Rekantaĵo: Esperanto, ilo de paco kaj disvolviĝo de la tuta mondo, kaj aparte de Afriko (x2)!
2.
Ignoras ankoraŭ Esperanton multaj, SAMIDEANOJ cel-konscie strebu, komprenigi kio estas Esperanto kaj alvoku al tuja eklerno, tiamaniere ni fin-atingos la celon en gloro!
Parolaĵo: Per Esparanto, ĉiuj ni estas sam’range egal-rajtaj, per Esperanto en ĉies koro regas spirito de toleremo, frat-amo kaj ĉia bon’koreco reciproka, per Esperanto ni volas ŝanĝi la mondon al pli paradizeca, per ĝi ni konscios ke ni estas sam’familiaj fratoj kies patro estas la sola Dio!
Milito, malamo kaj similaĵoj neniam konstruas sed detruas kaj bremsas ĉian disvolviĝon.
Karaj amikoj, Esperanto, nian kvazaŭ-beban infanon flegu por ĝia sana elkresko kontribuu al paco-konstruo.

3. NOVA JARO

Koruse: Ni elkore dank’esprimas al Dio kiu nin vidigas la novan jaron, ho, ho… (x2).
1. En la ĵus finiĝinta jaro, ni travivis malbonajn momentojn, iuj malsaniĝis, aliaj akcidente terur-vundiĝis kaj tiuj kiuj ne plu ekzistas, ĉu ni estas la plej belaj ol ili ? tute ne, ni nur vivas pro Dia graco, gloru, kor-danku Dion!!
2. Jen ni estas ĉe la jar-komenco, ni petas vin sur’etendi vian benan manon, sur nin long-daŭre de ĉi-jaro, ĝi estu por ĉiuj sukces- kaj pac’plena ; je tio ni plene esperas, ĝoj’krie dank-esprimu al Dio pro lia boneco?
Parolaĵo: Vere Dio estas dankinda, li ĉiam kor-favoras nin, el-ramp’igas nin el diversaj mal-plaĉ-ind’aĵoj! Pasint-jare okazis multaj vivo-perdoj kaŭze de militoj, malsanoj; lam’iĝis aliaj pro aviadil-kraŝoj, aut’renvers’iĝo, ni ne belas pli ol tiuj, ni vivas nur pro la graco de Dio!

4. PACA BATALILO

1.
Bona batalo estas tiu sen-armila (x2)
Koruse: La esperantistaro de la tuta mondo (x2)
Batalas por –por la Paco (x2)
Pere de Internacia Lingvo Esperanto (x2)
Rekantaĵo: Esperanto (x3)
Koruse: – Paca batalilo
– Facil–lerneblaĵo.
– Nenies posedaĵo sed ĉies lingvo.
2
Esperanto, amikeca kaj frateca lingvo. (x2)
Koruse: Per ĝi ĉiuj estas egal-valoraj (x2),
Sen ia hom- hom’apartigo (X2). Esperanto, lingvajn murojn celas forigi (x2).
Rekantaĵo: Esperanto (x3)
Koruse: – Paca batalilo

– Facil–lerneblaĵo.
– Nenies posedaĵo sed ĉies lingvo.

6. LERNU ESPERANTON

A tous ceux qui sont curieux de savoir plus sur l’Espéranto, ou désire
l’apprendre, voici quelques mots conçus explicatifs, Espéranto, oh, oh…!
1.
C’est une langue Internationale appartenant à tous, valable pour une
compréhension des hommes et propose une solution linguistique pour le
monde multilingue « x2 »!
Al ĉiuj sci-volemuloj koncerne Esperanton, jen por vi mal-longa klarigo, pro kiu ni instigas ke vi lernu Esperanton, Ee-speranton ho, ho…!
2.
Estas internacia lingvo, ĉies posedaĵo, taŭga por inter-homa kompreniĝo kaj proponas lingvan solvon por la mondo plur-lingva (x2)!
Rekantaĵo: – Apprenez massivement l’Espéranto et propage cette idée (x3)!
– Lernu amase Esperanton kaj diskonigu pri la ideo (x3)!

6. POR LA MONDO

1.
Pensu pri homaro kiel familio.
Preĝu ĉiu-tage al nia bona Dio (x2).
2.
Pensu pri fremdulo, kiel nia frato,
Pensu en tuta mondo kiel nia patrujo (x2).
3.
Preĝu por la homoj kiuj ne havas amon;
Prizorgu la infanon kiu restas sur la strato (x2)!
4.
Fariĝu volontulo por iu nobla idealo.
Preĝu kaj laboru por pli bona mondo (x2)!

7. PONTA LINGVO

1.
Trafas min timo aŭdante pri lontana tempo, anstataŭ hom’estimo, kaj inter-paciĝo; nur videblis sang-torentoj survoje fluantaj, pro lingva miskompren’, pro lingva miskompren’ (x2)!
Rekantaĵo: Esperanto, tutmonda ponta lingvo, lasu laŭdi vin por via pac-celar’ (x2).
2.
Estingi tion, celis Zamenhof, per sia Esperanto por la tuta mondo; jen
verda mon-familio sub ŝirma pac’tegment’, Esperanto venkis kaj ĉiam venkos (x2)!

8. REP-KANTO, ILO DE PACO

Neniu pli bon-ideala lingvo ekzistas en la mondo ol Esperanto, ĝi estas ilo de
paco kaj de ĉia disvolviĝo ĉie, ja!
Esperanto, ilo de paco kaj disvolviĝo, de nia kontinento Afriko kaj de la mondo, per kiu pacaj batalantoj strebas al pli paradizeca mondo (x2).
Repumaĵo:
1.
Per Esperanto dis’falas muroj lingvaj,
Fratamo reciproka helpemo bonkoreca,
Jen kelkaj kernaj de Esperanto celoj.
Ja eblas unu lingvo, unu homaro;
Tiu «UNU» estante sen-dube Esperanto,
Lingvo kiun bezonas la homaro
Por harmonia kun-vivado sen rasa kaj lingva diskriminacio sur ĉi tiu tero, Jes!
Gratulon al ĉiuj instruistoj pri la lingvo Internacia Esperanto :
Katalin Kovats, Stefan MacGill, Honoré Sebuhoro, Tahira Masako kaj aliaj.
2.
Per Esperanto ni ĉiuj estas egal-rajtaj
Samideanaj fratoj sam’familiaj, De kie do malamo, malpaco?
Se ĉiuj bon-cele lernus Esperanton,
Mia-opinie la nuna mondo pliboniĝus
Karaj, ni utiligu Esperanton pac-cele kaj por la disvolvigho de la tuta mondo !
Dankon al Zamenhof, la kreinto de la Internacia Lingvo Esperanto !
Chi tiu estas Studio Zicho Tv el Rutshuru, Demokratia Kongolando, dankon Azora!

9. OMAĜE AL NIAJ GEAVOJ

1.
Sen-halte impetas l’tagoj, kun ŝanĝ’aspektoj de aĵoj; unu-du kaj pliajn jarojn, iamaj etuloj nun maljuniĝantaj!
Unu-du kaj pliajn jarojn; omagxe al niaj geavoj!
2.
Generis vi niajn gepatrojn, bon-varte ilin edukis. Pro vi ni ekscias pri
pasintajxoj en tenera interbabilado, pro vi ni ekscias pri pasintaĵoj, omaĝe al nia geavoj.
Rekantajho: Omaĝe: Omaĝe al niaj gepatroj, omaĝe al niaj gepatroj, pro kiuj ni estas kio nun ni estas. Ili moral–instruas nin, virtecon en ni naskigas ;
Omaĝe al ĉiuj esperantistaj grand’aĝuloj.
Parolajho: Preter’dube, niaj geavoj ĉial vere omaĝutas;
Vi la plej de Di’kor-favorataj de via infan’aĝo gxis via nuna seniliĝeco. Vi estis
bravaj kaj temeraraj skuigite de divers-specaj vivo-minacoj danĝeraj.
Ĉiam viaj brakoj estas larĝe malfermaj por en brakigi genepojn tenere ! Via buŝo neniam nek silentas je vodevil-kantado al genepoj nek je el buŝigo de edifaj konsiloj.
Ni genepoj, omaĝas al ĉiuj geavoj el la tuta mondon, priploras tiujn kiuj jam
forpasis, ĉar estas granda perdo por ni kvazaŭa al bruliĝinta vortarego laŭ iu
afrika proverbo. Elkoran omaĝon al ĉiuj geavoj.

10. NI PROTEKTU LA NATURON

Parolaĵo: La naturo estas granda prizorginda afero, Joel Muhire admonas vin
prie!
Ni protektu ĉiuj la naturon!!
1.
Ĉia kreitaĵo de Di’, la ter’, la veter’ kaj la mar’ ; la faŭno-flaŭro kaj la homo
mem konsistigas la naturon, sen kiu ne eblas la vivo sur la ter’ (X2)!
Rekantaĵo: La naturon protektu, nian komunan fonton de vivo, la naturon
protektu ĉar alie ni estos nocantaj al nia vivo (X2)!
2.
Ĉia spir’pova viv-estaĵo, dependas ne de si mem, homoj bezonas manĝi,
trinki, spir’ kaj ne nur ; la bestoj same ĉu maraj aŭ sur-teraj kaj interdependece
verdaj elkreskaĵoj (X2)!
Parolaĵo: La naturon, protekt’indaĵon prioritatan por la homa bono kaj de ĉia viv-estaĵo servatan detruas mon’serĉe mon-aviduloj kaj ekigas ĝin kaputa.
Mia demando: kiel la homoj vivos se rezulte de kontraù-leĝa sen’arbigado de l’arbaroj ĉie estus nur klimato dezerta? Ni ja vivas inter’dependece sur tiu ĉi tero, sen elkreskaĵoj, akvo ne eblas manĝi kaj spir’. La veter-akva poluado far industrioj multobligas diversajn malsanojn, iujn eĉ ne kuraceblajn. La bestoj en siaj loĝejoj, parkoj bezonas prizorgon, la parkoj kiel ekzemple tiu de Virunga el Rutshuru, Demokratia Kongolando, el la tuta mondo servas divers’kampe por la homo. Protektu kaj bel’aspektigu la naturon.
Paĉjo Herman DECEUNINCK, saluton al vi.
Koruso: Senopone antaùen.
Komponanto kaj korusestro: Joel Muhire
Eldona Monato/Jaro de tiu unua albumo: Julio 2017.
Studio: Zicho TV (el Kiwanja, Rutshuru/DR Kongo).

Inhaltsverzeichnis

1. AL NIA LINGVO 2
2. ESPERANTO, ILO DE PACO 2
3. NOVA JARO 3
4. PACA BATALILO 3
6. LERNU ESPERANTON 4
6. POR LA MONDO 4
7. PONTA LINGVO 5
8. REP-KANTO, ILO DE PACO 5
9. OMAĜE AL NIAJ GEAVOJ 6
10. NI PROTEKTU LA NATURON 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s