Orfejo Njiwa

E-FORCEJO: ORFA BAZ-LERNEJO NJIWA

Konciza raporto de nia orfa baz-lernejo Njiwa.

ESPERANTO EN NJIWA
Nia orfa lernejo Njiwa bezonas lern-instigajn esperantaĵojn por lega ekzercado, flagon, komputilon, fotilon, k.s. Se vi iumaniere pretas subteni nin, ni antaŭdankas.

Neesperantistoj aŭ simple falsaj amikoj de Esperanto kun povra scio pri ĝi bagateligas ĝin kaj emas malestimi ĝiajn uzantojn. “Obstine antaŭen”, tiel diris Zamenhof, la kreinto de Esperanto. Malgraŭ la mokoj, ni penu pluiri nian vojon ĝis efektive glora finatingo de nia celo. Por mi, Esperanto estas ne nur lingvo sed plenvalora interhoma komprenigilo por diverslingvuloj tra la tuta mondo je egala uzrajto, ĉar ĝi ja ĉiesas!
Krome, Esperanto havigas pli da afablaj amikoj el ĉie ol la ceteraj lingvoj, sentante nin kunigitaj por formi grandan tutmondan familion: Esperantujo.
Esperanto ankoraŭ ne maturis en iuj mondpartoj precipe afrikaj! Por mi, ĝi kvazaŭas bebon kies plenkresko dependas de zorgemaj gepatroj, do tiusence, ĉiu esperantisto siamaniere povas fari ion nun por Esperanto, ĉu ne?

Mi mem ekzemplas pri tio. Finlerninte Esperanton en 2008 de s-ro Honoré Sebuhoro, la e-movado en Rutŝuru preskaŭ ne ekzistis! Ni do devis avangarde prizorgi nian movadon plenforte kaj senlaciĝe por iugrade altigi la nombron de la esperantistoj en Rutŝuru. Tiucele, ni kreis en 2009 klubon, Verda Stelano-Klubo (V.S.K). Estante plene memsokupita de nia afero, mi ĉiam sentas strebadon al la diskonigo de Esperanto. Mi verve aktivas por ĝi jam de 2012. Tiam proprainiciate, Esperanto havis duonhoran spacon en la loka radio Racou FM, tamen bedaŭrinde, tio daŭris nur du monatojn pro akraj sekurecaj malordoj en Rutŝuru- mi fuĝis translanden en Ugando, la plej proksiman najbaran landon.

Reveninte hejmlanden en DR Kongon en Januaro 2014, mi daŭrigis mian propagandeman laboron por Esperanto rezulte de kio mi trafe ankoraŭ sukcesis persvadi la estron de la radio Alliance FM, s-ro John Koraho pri la neceso ekinstrui Esperanton per sia radio. La dissenda kurso nur duonhora de tiam ĝis nun okazas regule ĉiun mardon kunlabore kun VSK kaj tiel ni sukcesas atingi grandan publikon. Ni pagas la elspezitajn minutojn el la monujo de VSK, tamen nebonhava.

En Aprilo samjare, mi vizitis s-ron Rev. Pastoro NGANGO MUHIMA kune kun s-ro Honoré Sebuhoro petcele enkonduki Esperanton en sian elementan orfan lernejon Njiwa. Lia favora senhezita aprobo krei ekzoteran e-forcejon el sia lernejo certigis nin pri prestiĝa pliforteco de nia movado en la estontaj jaroj en Rutŝuru. Li mem komprenis ke valoras tiu lingvo neniesgenta, amikiga kaj ĉiel taŭga ilo por forneniigo de lingva diskrimiinacio kaj tribismo nocantaj la nunan socian tavolon, kaj ke ĝi kontribuas al la paco-konstruado en la tuta mondo. Por bone majstri tiujn lernantojn, ni decidis apartigi la lernantojn laŭ iliaj leg- kaj skribkapabloj. S-ro Obed NIYONCHUTU helpas ĝardenisti la baznivelajn lernantojn kaj Joel Mŭire, la ceterajn. Dum radio-emisiado pri Esperanto kiun mi faras ĉiun mardon, mi profitas la okazon inviti du aŭ tri lernantojn por poem-deklami aŭ kanti.

Komence, la lernantoj estis malviglaj ne komprenante pri kio ĝuste ni instruas sed, feliĉe ke nuntempe konstateblas la malo, ili ekŝategas Esperanton ke ili petas lerni plu eĉ libertempe. Ili ekpensas esti la solaj lernantoj de tiu lingvo en Rutŝuru tamen notindas pliaj institucioj en kiuj jam hejmiĝas Esperanto: Instituto Béthanie de s-ro Honoré Sebuhoro, Instituto Kasasa de s-ro Prime Nsabimana, Junulara Ligo Esperantista de Rutŝuru (J.L.E.R) de s-ro Joel Muhire kaj Virina Esperanto-Asocio de s-ino Anita Dusabe.

Ni tiel kune akvumu la jam semitajn semojm en tiu e-forcejo por plena kresko.

NB. La orfa bazlernejo Njiwa situas en la urbeto Kiwanja, en Teritorio Rutŝuru, en provinco Norda Kivuo oriente de Demokratia Respubliko Kongolando.
Retadreso: joelmŭire0@gmail.com
UEA-konto: jmhr-a
PO BOX 08 UG, BUNAGANA-KISORO/ UGANDO
Joel Muhire

Joel Muhire